Xây dựng Portal-Website bằng DotNetNuke

Chuẩn bị mã nguồn

Sau khi đã có tập tin mã nguồn, phải giải nén vào một thư mục nào đó trên đĩa cứng.

Tiếp theo cố gắng tìm một host có hỗ trợ ASP.NET và cơ sở dữ liệu MS SQL, tốt nhất nên thiết lập cấu hình này trên máy tính của bạn nếu chỉ muốn tìm hiểu và nghiên cứu. Bài viết minh họa trên Windows Server 2003, IIS 6.0, SQL Server 2000. Bây giờ tạo một cơ sở dữ liệu trống bằng cách vào menu Start/ All Program/ Microsoft SQL Server/ Enterprise Manager, tìm đến nhánh Databases trong vùng bên trái, vào menu Action/New Database, nhập tên CSDL vào ô Name (ví dụ: DotNetNuke) rồi nhấn OK, đóng Enterprise Manager. Tiếp theo, tạo thư mục Website ảo để gọi từ trình duyệt, mở Internet Information Services (IIS) Manager (trong Control Panel/ Administrative Tools), tìm đến nhánh Default Web Site, vào menu Action/ New/ Virtual Directory, nhấn Next, nhập tên thư mục gọi từ trình duyệt vào ô Alias (ví dụ: dotnetnuke), Next, nhập đường dẫn đến thư mục mã nguồn vào ô Path, Next, nhấn Next rồi Finish để kết thúc, đóng IIS.

Cài đặt DotNetNuke

Trước khi cài đặt bạn cần dùng một trình soạn thảo văn bản nào đó, mở tập tin web.config trong thư mục mã nguồn ra, thay thế dòng bằng tên CSDL của bạn sau thuộc tính Database, còn uid và pwd là tên và mật khẩu của người dùng có quyền thao tác trên CSDL đó. Lưu tập tin web.config lại. Nếu đã làm theo đúng những thao tác ở trên thì đến lúc này bạn chỉ việc gọi Internet Explorer lên, nhập vào ô Address địa chỉ http://localhost/dotnetnuke rồi Enter là quá trình cài đặt sẽ tự động bắt đầu.

Cấu hình DotNetNuke

Mặc định sau khi cài đặt sẽ có hai người dùng là admin (mật khẩu admin) và host (mật khẩu host) tồn tại sẵn, trong đó người dùng Admin có quyền quản lý Website, còn người dùng Host ngoài quyền quản lý Website còn có một số quyền liên quan đến bảo mật và Upload.

Menu Admin:

Site Settings: nhập tiêu đề Website vào ô Title, chọn lại biểu tượng trong danh sách Logo, chọn hình nền trong Body Background, thay thế dòng bản quyền trong ô Footer Text, rồi nhấn liên kết Update ở cuối trang.

Tabs:cho phép sắp xếp và chỉnh sửa hệ thống menu của Website. User Accounts: cho phép quản lý tài khoản thành viên đã đăng ký. (upload) hoặc tải xuống (download), xóa tập tin thêm vào Website.

Menu Host:

Host Settings:nhập tên host vào ô Host Title (nằm ở cuối mỗi trang), thay đổi địa chỉ trong ô Host URL và Host Email, đánh dấu vào Disable Version in Page Title nếu không thích dòng (DNN x.x.xx) nằm trong tiêu đề trang, nhấn liên kết Update ở cuối trang.

Module Definitions:cho phép tải lên các phần hỗ trợ thêm cho DotNetNuke để mở rộng tính năng (giống Plug-in vậy đó).

SQL:thực thi câu lệnh SQL trên CSDL của Website. Tại trang chính (Home), bạn có thể nhấp vào liên kết Add New Tab bên phải trang để thêm vào menu, hoặc Edit Tab Settings ở bên trái trang để chỉnh sửa thông số. Ngoài ra có thể chọn menu các phần (module) muốn thêm vào trang trong danh sách Module ở giữa trang rồi nhấn liên kết Add.

Nguồn: https://voer.edu.vn/

Share This

Comments

Subscribe To Our Newsletter